Početna

Što dom pruža

Dom korisnicima pruža:

1) Brigu o zdravlju koja uključuje:

procjenu općeg zdravstvenog stanja, praćenje općeg zdravstvenog stanja korisnika,higijensko-epidemiološki nadzor, organiziranje pružanja potrenih zdravstvenih usluga , pratnju pri ostvarivanju usluga primarne zdravstvene zaštite i specijalističkih zdravstvenih usluga, savjetodavni rad i podršku korisniku, podjelu i kontrolu propisane terapije .

  1. Odgoj koji uključuje:

pružanje podrške i savjetovanje, prevenciju rizičnih oblika ponašanja, osposobljavanje za samostalan život izvan ustanove, pomoć u savladavanju obrazovnih sadržaja,  razvijanje navika zdrave prehrane, sudjelovanje u pripremanju obroka odnosno samostalno pripremanje obroka,  razvijanje radnih, kulturnih i higijenskih navika;

 3.Socijalnu podršku koja  uključuje:

pružanje pomoći i podrške korisniku u razdoblju prilagodbe na uvjete života i rada u ustanovi, pomoć pri rješavanju konfliktnih i drugih kriznih situacija, iniciranje primjene potrebnih oblika zaštite, suradnju s nadležnim centrima za socijalnu skrb i drugim ustanovama, savjetodavni individualni i grupni rad i podršku korisniku,  pripremu korisnika za otpust u biološku, posvojiteljsku ili udomiteljsku obitelj, drugu ustanovu,  praćenje kvalitete skrbi roditelja, poticanje i praćenje kontakata,  grupni i individualni savjetodavni rad s roditeljima i udomiteljima kod kojih su djeca na vikend-smještaju.

  1. Psihološku podršku koja uključuje:

pružanje pomoći i podrške korisniku u razdoblju prilagodbe na uvjete života i rada u ustanovi, psihologijsku obradu korisnika, sudjelovanje u izradi i praćenju individualnog programa rada, psihološku podršku, primjenu različitih oblika savjetovanja u svrhu prevladavanja i osposobljavanja za samostalno rješavanje problema, rad na  prevenciji rizičnih oblika ponašanja, grupni i individualni savjetodavni rad s roditeljima, odnosno udomiteljima ako su smještena djeca vikendom u udomiteljskoj obitelji, pripremu korisnika za otpust u biološku, posvojiteljsku ili udomiteljsku obitelj, drugu ustanovu;

  1. Savjetovanje i pomaganje primarnih ili udomiteljskih oitelji koja uključuje :

Unapređivanje roditeljskih vještina za roditelje i udomitelje , individualni i grupni rad s roditeljima i udomiteljima u prostorijama ustanove, obiteljskoj kući , po potrebi  tijekom vikenda i praznika

6.Zadovoljenje osnovnih životnih potreba:

stanovanje, prehrana, odijevanje, organizaciju slobodnog vremena, džeparac.

O korisnicima i njihovim potrebama skrbe:

  • predstojnica
    • Odgajateljice i odgajatelji – visokoobrazovani stručnjaci različitih profila sa dodatnim edukacijama potrebnim za rad sa korisnicima, psihologinja, socijalna radnica;

Kuharice, domar, pralja, spremačica;