Početna

Djelatnost

Usluge Doma

Djelatnost Doma je pružanje socijalnih  usluga djeci, mladima, trudnicama i majkama s djecom, obiteljima:

1.Usluga privremenog smještaja
2.Usluga poludnevnog boravka
3.Usluga cjelodnevnog boravka
4.Usluga organiziranog stanovanja uz sveobuhvatnu podršku
5.Usluga organiziranog stanovanja uz povremenu podršku
6.Usluga savjetovanja i pomaganja primarnih ili udomiteljskih obitelji
7.Usluga savjetovanja i pomaganja djeci i mladima nakon izlaska iz skrbi ili djeci smještenoj u udomiteljskim obiteljima
8.Usluga savjetovanja i pomaganja posvojiteljskim obiteljima
9.Usluga rane intervencije
10.Usluga smještaja u malim skupinama.

Dom navedene usluge pruža na lokacijama Sjedišta i Podružnica. Usluge organiziranog stanovanja uz povremenu podršku pružaju se u dislociranim stambenim jedinicama Stambene zajednice u naseljima Borovje, Svetice, Špansko i Knežija. Usluge organiziranog stanovanja s 24 – satnom sveobuhvatnom podrškom pružaju se u naseljima Vrbani i Borovje.

Posvojenje i udomiteljstvo

Dom ne provodi postupke posvojenja i udomiteljstva, ali u okviru svoje djelatnosti pruža usluge posvojiteljima i udomiteljima te djeci smještenoj u tim obiteljima.

Postupak posvojenja i udomljavanja te odabir posvojitelja ili udomitelja provodi centar za socijalnu skrb nadležan za dijete u skrbi.

Stručni tim doma (liječnik, psiholog, socijalni radnici, odgajatelj, medicinska sestra i dr.) daje stručnu pomoć odabranim posvojiteljima i udomiteljima oko preuzimanja brige za dijete, pružaju podršku i savjetuju ih tijekom i nakon postupaka posvojenja ili udomljavanja.

Statistički podaci pokazuju da je iz Doma u Nazorovoj u periodu od 10 godina (2002. – 2011.) ukupno posvojeno 283 djece, najviše posvojenja, 49, bilo je u 2005., a najmanje 2011., samo 8.

Podaci  za zadnjih 10 godina na žalost pokazuju manji broj posvojene djece  unatoč ujednačenom, pa i puno većem  broju djece u skrbi Doma:  u 2012. godini posvojeno je 30 djece,  u 2013. samo 9 djece,  u 2014. 14 djece,  u 2015. godini 20 djece je otišlo na posvojenje. Na žalost 2016. je bila loša: samo 6 djece je posvojeno,  2017. katastrofalna za područje posvojenja iz Nazorove: samo 1 dijete je pronašlo svoju posvojiteljsku obitelj. U 2018. godini posvojeno je 6 djece, a u 2019. također 6. U 2020. godini posvajateljsku obitelj pronašlo je 14 djece iz Doma u Nazorovoj, a u 2021. godini 15 djece. Ovim podacima stručnjaci sustava socijalne skrbi  ne mogu biti zadovoljni, jer je broj djece koju roditelji potpuno zanemaruju puno veći, predugo borave u institucijama ili udomiteljskim obiteljima. Potrebno je i na centrima za socijalnu skrb i na sudovima ubrzati sve postupke koji se tiču djece i njihove perspektive odrastanja u obiteljima.

Za djecu koju biološki roditelji potpuno zanemaruju najbolji trajni oblik skrbi je posvojenje.

20-tak djece godišnje se smještava iz doma u udomiteljske obitelji, koje djetetu pružaju iskustvo odrastanja u obiteljskom okruženju. To je privremeni oblik skrbi o djetetu, udomitelji dobivaju naknadu za svoj posao i djetetove potrebe. Ovaj oblik skrbi, kad se nađe dobra i kvalitetna obitelj, za dijete je bolje rješenje od smještaja u instituciji

Poslove vezane za smještaj djece u udomiteljsku obitelj vodi centar za socijalnu skrb djeteta. U domu udomitelji mogu dobiti stručnu pomoć u skrbi o djetetu, savjetovanje te održavanje kontakata djeteta sa biološkim roditeljima.

 

PROCJENA POTREBA DJETETA I RANA INTERVENCIJA

 Multidisciplinarni tim Doma provodi  procjenu potreba djeteta i ranu intervenciju  u Domu i obitelji djeteta. Rana  intervencija je veoma važna u skrbi o djetetu s teškoćama ili u riziku te često presudna za što bolji ishod i funkcionalnost djeteta.

Procjenu potreba i ranu intervenciju  provode: liječnik – pedijatar, psiholog, logoped, edukacijski rehabilitator, fizioterapeuti, radni terapeut, uz sudjelovanje  socijalnih radnika, odgajatelja ili medicinske sestre.